وزيران دفاع اتحاديه اروپا موافقت کرده اند کمک بيشتری به هيات صلحبان اتحاديه آفريقا در منطقه دارفور در غرب سودان پيشنهاد کنند.

 وزيران، که در بروکسل به گفت و گو نشسته اند، روز دوشنبه گفتند هوايپماهای حمل و نقل اضافی و پشتيبانی از برنامه ريزی فرماندهی به صلحبانان پيشنهاد خواهند کرد.

 اتحاديه اروپا سربازی به دارفور نخواهد فرستاد، و رهبران آفريقائی مداخله کشورهای غير آفريقائی در بحران دوساله دارفور را رد کرده اند. آنها می گويند رهبران آفريقا بايد به اتهامات ارتکاب جنايات جنگی رسيدگی کنند.