اتحاديه اروپا از ازبکستان خواسته است در تصميم خود به مخالفت با تحقيقات مستقل سازمان ملل متحد در باره زدوخوردهای مرگبار اخير در شهر " آنديجان" تجديد نظر کند.

وزيران امور خارجه اتحاديه اروپا همچنين استفاده زياده از حد، نا مناسب و بی محابا از زور به وسيله نيروهای امنيتی را محکوم کردند و از مقامات ازبکستان خواستند در روياروئی با ناآرامی ها خويشتنداری به کار برند.

شاهدان، گروه های طرفدار حقوق بشر و فعالان سياسی اوپوزيسيون در ازبک می گويند در سرکوب تظاهرات و ناآرامی ها در شرق ازبکستان بالغ بر يک هزار تن کشته شدند. اما تاشکند رقم کشته شدگان را ١۶٩ نفر، از جمله ٣٢ سرباز اعلام کرده است.