وزارت کشور جمهوری اسلامی ايران اقامت اتباع افغانی در استانهای هم مرز با عراق و افغانستان را بطور گسترده ممنوع اعلام کرده است و برای بازگشت به کشورشان به ايشان تا پانزدهم تيرماه سال جاری مهلت داده است. به مشروح گزارش خبرنگار ويژه بخش فارسی صدای آمريکا در اين زمينه توجه فرمائيد.