رومانی ميگويد سه خبرنگار رومانيائی و راهنمای عراقی آنها که قريب دو ماه پيش در بغداد ربوده شدند ، آزاد شده اند.

 جزئيات هنوز روشن نيست امايک بيانيه رياست جمهوری رومانی ميگويد خبرنگاران سالم اند و بزودی به کشورشان بازخواهند گشت.

خبرنگاران و راننده آنها روز بيست و هشتم مارس ربوده شدند.

ربايندگان تهديد کرده بودند اگر رومانی سربازان معدودی را که در عراق دارد تا روز بيست و هفتم آوريل خارج نکند خبرنگاران را می کشند. رئيس جمهوری رومانی همان موقع اين درخواست را رد کرد.