خبرسازان عنوان برنامه ای است که محمد رضا شاهيد خبرنگار بخش فارسی صدای آمريکا در پاريس در ارتباط با خبرهای روز و چهره های سرشناس تهيه و ارسال ميکند.

خبرسازان امروز: حسين موسويان، خاويه سولانا، جان آشفورد، صدام حسين، ادواردو آنيلی، دکتر محمد مصدق، محمد خاتمی، مارشال تيتو و .........