کاستاس کارامانليس نخست وزيريونان درآغاز ديدارسه روزه خود ازآمريکا، امروزجمعه درکاخ سفيد با پرزيدنت بوش ديدارمی کند.

سخنگوی دولت يونان اظهارداشت گفتگوهای دو رهبرمتمرکز برمناسبات دوجانبه، قبرس، روابط يونان و ترکيه و مناسبات با مقدونيه، جمهوری پيشين يوگسلاوی، خواهد بود.

وزارت امورخارجه آمريکا يونان را شريک و متحدی می داند که دربسياری از زمينه های مهم با واشنگتن همکاری می کند.