مهدی کروبی، رئيس سابق مجلس شورای اسلامی، در نامه سرگشاده ای به اکبر هاشمی رفسنجانی، رئيس مجمع تشخيص مسلحت نظام و کانديدای رياست جمهوری، تمامی پرونده و عملکرد جمهوری اسلامی را زير سئوال کشيده است.

 خانم الهه هيکس فعال حقوق بشر در گفتگو با بخش فارسی صدای امريکا می گويد آقای کروبی مسائلی را عنوان کرده است که اگر قوه قضائيه مستقلی در ايران وجود داشت دستور می داد تحقيقات کاملی انجام شود.