خبرسازان عنوان برنامه ای است که محمد رضا شاهيد خبرنگار بخش فارسی صدای آمريکا در پاريس در ارتباط با خبرهای روز و چهره های سرشناس تهيه و ارسال ميکند.

خبرسازان امروز: ژاک شيراک، محمدرضا عاصفی، محمد سبحانی، مريم رجوی، دانيل ميتران، زينت ميرهاشمی، مهدی کروبی، مفتی محمد سيد، Tristian Egolf و .....