خبرسازان عنوان برنامه ای است که محمد رضا شاهيد خبرنگار بخش فارسی صدای آمريکا در پاريس در ارتباط با خبرهای روز و چهره های سرشناس تهيه و ارسال ميکند.

خبرسازان امروز: شرکت نفتی توتال، پرونده اتمی ايران، زهرا کاظمی، نشريه روز، پرويز سالاروند، صادق اميری، الی ويزل، ملک عبدالله، دالايی لاما، کسری وفاداری، خليج فارس و .......