مقامات افغان می گويند ستيزه گران مظنون طالبان پنج افغان را کشته اند. به گفته آنها، افغان ها در طرح فراهم آوردن منابع ديگری برای تامين زندگی و معيشت کشاورزان خشخاش کار، فعاليت داشتند و روز چهارشنبه هنگام سفر در ولايت هلمند مورد حمله قرار گرفتند.

آمريکا و کشورهای ديگر صدها ميليون دلار برای مبارزه با مواد مخدر به افغانستان سرازير کرده اند. واشنگتن می گويد تهديد کشت خشخاش و توليد ترياک از شبه نظاميان ضد دولت ، که در جنوب و شرق افغانستان فعال هستند، بيشتر است.