در نپال، شورشيان مسلح مائوئيست در حمله ای به يک ايستگاه تلويزيونی دولتی، برج فرستنده و تجهيزات آنرا منهدم کردند.

به گفته مقامات، در حمله سه شنبه شب در " پالپا" واقع در سيصد کيلومتری غرب کاتماندو، پايتخت، کسی صدمه نديد، اما ارسال برنامه های تلويزيونی به چندين ناحيه قطع شد.

 مائوئيست ها که می خواهند يک حکومت کمونيستی را جايگزين پادشاهی مشروطه در نپال سازند از اول فوريه، زمانی که پادشاه قدرت مطلق را به دست گرفت و آزادی های مدنی را به حال تعليق در آورد، بر مبارزه خشونت بار خود شدت بخشيده اند.