در برنامه زير ذره بين دکتر عليرضا نوری زاده روزنامه نگار و تحليلگر مسايل سياسی در پاسخ به سئوالات بهروز عباسی از بخش فارسی صدای آمريکا، کوشش های اخير ايران و امارات متحده عربی برای اثبات مالکيت خود بر سه جزيره مورد اختلاف در خليج فارس را مورد بررسی قرار می دهد.