قرقيزستان مرزهای خود را به روی ازبکستان بسته است تا از ورود صدها نفر که از خشونتهای مرگبار در شهر آنديجان به آن کشور ميگريزند جلوگيری کند.

روز جمعه نيروهای ازبک به روی انبوهی از  تظاهرکنندگان ضد دولتی آتش گشودند. مقامات تعداد کشته شدگان غير نظامی را اعلام نکرده اند اما شاهدان و گروههای حقوق بشر  رقم  کشته شدگان را  صدها نفر ذکر کرده اند.

 مقامات به روزنامه نگاران دستور داده اند که از شهر بيرون بروند.

روز شنبه، پيش از بسته شدن مرزها، حدود ۵۰۰ نفر از اهالی ازبکستان از مرز گذشتند و خود را به قرقيزستان رساندند.

 بسته شدن مرزها شورش بيشتری را بدنبال داشت که طی آن چندين اتومبيل پليس به آتش کشيده شد. از تعداد تلفات گزارشی نرسيده است.

اسلام کريموف رئيس جمهور ازبکستان ستيزه جويان اسلامگرا را مسؤل خشونتهای روز جمعه ميداند و ميگويد هيچکس دستور تيراندازی به تظاهر کنندگان را نداده است و مقامات انتظامی همه تلاش خود را بعمل آوردند تا از خونريزی جلوگيری بعمل آيد.

بسياری از دولتهای غربی، از جمله ايالات متحده آمريکا، از مدتها پيش ازبکستان را به  تخطی از اصول حقوق بشر متهم کرده اند.