پليس نپال دهها دانشجو را که روز شنبه به رغم ممنوعيت تظاهرات، راه پيمايی براه انداخته بودند دستگير کرد.

دانشجويان اعتراضات خود را در مرکز کاتماندو،  پايتخت نپال، و در نزديکی ساختمانهای دولتی و کاخ سلطنتی برگزار کردند.

پادشاه نپال در ماه فوريه گذشته با اعلام حالت اضطراری در کشور همه آزاديهای مدنی را به حال تعليق درآورد. اگر چه ماه گذشته اين مقررات را لغو کرد، ولی بخش اعظم قدرت و اختيارات را برای خود نگاه داشت.

در عين حال، حمله عليه امدادگران بوسيله شورشيان مائوئيست موجب شده است که چندين سازمان امدادگر  فعاليتهای  خود را در غرب نپال بحال تعليق درآورند.

يک بيانيه مشترک که از سوی سازمانهای امداد صادر شده است ميگويد در روستای سوکاتيا، در ششصد کيلومتری کاتماندو ، يک زن و يک مرد امدادگر مورد مزاحمت و ضرب و شتم قرار گرفتند. اين مدد کاران پس از دادن مبلغی پول به مزاحمين آزاد شدند.