گفته ميشود که مقامات چينی همکاران يک زن بازرگان مسلمان را که دو ماه پيش از زندان آزاد شده و اينک در ايالات متحده بسر ميبرد دستگير کرده اند.

اعضای خانواده ربيعه قدير، که از طايفه اويغور  Uighur  هستند،  اين گزارشها را تأييد کرده اند. اين گزارشها بوسيله گروههای حقوق بشر منتشر شده است.  در گزارشها آمده است که پليس چين  چند تن از کارمندان شرکت خانم قدير را بازداشت کرده و کتک زده است.

خانم قدير، که يک جدايی خواه است، در ماه مارس پس از گذراندن پنج سال و نيم زندان در چين به قيد التزام آزاد شد و به او اجازه داده شد به ايالات متحده سفر کند اما او در اين کشور نيز به افشای تخلفات دولت چين به اصول حقوق بشر ادامه داد.

يک مقام وزارت امور خارجه آمريکا به خبرنگاران گفت دولت آمريکا در زمينه سوء رفتار ادعايی همکاران خانم قدير در چين مراتب نگرانی خود را به مقامات چينی ابراز داشته است . دست کم يکی از فرزندان خانم قدير که اينک در چين بسر ميبرد مخفی شده است