ارتش آمريکا  در عراق می گويد سربازان هجوم گسترده عليه شورشيان را با موفقيت  به پايان رسانده اند.

 عمليات " ماتادور"  در اطراف چندين شهرک در صحرای غرب عراق در نزديکی مرز سوريه، که به گفته ارتش آمريکا،  به عنوان يک مسير قاچاق بری و پناهگاهی برای تروريست ها به کار می رفت، متمرکز بود.

ارتش آمريکا روز شنبه گفت  در جريان يک هفته عمليات،   بيش از ۱۲۵ شورشی جانسپردند و ده ها نفر مجروح شدند.  ۳۹  ستيزه گر ديگر، که دارای ارزش اطلاعاتی هستند، بازداشت شدند.  در عمليات، ۹ تفنگدار دريائی آمريکا نيز از پای در آمدند و ۴۰ نفر زخمی شدند.