روسيه از ادامه خشونت در شرق ازبکستان ابراز نگرانی کرده است.

اسلام کريم اوف رئيس جمهوری ازبکستان روزشنبه در يک مکالمه تلفنی با ولاديمير پوتين رئيس جمهوری روسيه او را از وضعيت شهر " آنديجان" آگاه ساخت. هردو نگرانی خود را از رويدادهائی که ممکن است ثبات آسيای مرکزی را تهديد کند ابراز داشتند، و موافقت کردند در تماس نزديک باقی بمانند.

روز جمعه، مقامات روسيه معترضين ازبک را مسئول خشونت دانستند. اما اتحاديه اروپا تاشکند را شماتت کرد و زدوخورد در " آنديجان" را برآمد بی توجهی دولت به حقوق بشر و ناتوانی در کاهش فقر ، توصيف کرد.

در واشنگتن، مقامات آمريکائی از دولت ازبکستان و تظاهرکنندگان خواستند خويشتنداری نشان دهند و در صدد يافتن راه حلی صلحجويانه بر آيند.