در عمليات سربازان ترکيه،۹ کرد شورشی کشته شده اند.

دو تن از کشته  شدگان در حمله روز جمعه در استان  تونسلی  زن بودند.

 پيشتر سه سرباز ترکيه  در شبيخون چريک های  حزب کارگران کردستان ترکيه در استان  بينگُل  کشته  شده  بودند .

مقامات می گويند سربازان در جريان عمليات روز جمعه، يک مخزن بزرگ اسلحه و مواد منفجره را  کشف و ضبط کردند.