يک کميته حقوق بشر سازمان ملل متحد، از چين خواسته است کار اجباری به عنوان مجازات  را لغو کند و  کار کردن کودکان را ممنوع سازد.

کميته حقوق اقتصادی،  اجتماعی و فرهنگی ، در ژنو، روز جمعه  در گزارشی  به شرايط نامطلوب کار در چين، از جمله ساعتهای اضافی کار ، و بالا بودن حوادث ضمن کار  استناد کرد و نگرانی خود را از کار کودکان در حرفه هائی خطرناک مانند  استخراج معدن  ابراز داشت.