بنياد آزادی ايران در شهر واشنگتن توسط تعدادی از آمريکائيان علاقمند به مردم ايران و آمريکائيان ايرانی تبار تأسيس شد. هدف آن کوششهای بدور از خشونت برای کنار رفتن جمهوری اسلامی و بروی کار آمدن يک حکومت دمکراتيک برخاسته از مردم در ايران است.

 به گزارش بهروز عباسی در اين زمينه و نظرات دکتر جروم کروسی، يکی از بنيادگزاران "بنياد آزادی ايران" در مورد برنامه راهپيمائی هفته آينده اين بنياد توجه فرمائيد.