خبرسازان عنوان برنامه ای است که محمد رضا شاهيد خبرنگار بخش فارسی صدای آمريکا در پاريس در ارتباط با خبرهای روز و چهره های سرشناس تهيه و ارسال ميکند.

خبرسازان امروز: کلود ژولين، سيلون شالوم، آرمين عارفی، فرح کريمی، جواد لاريجانی، عبدالله اوجلان، ريما فرخی، عمادالدين باقی، سعيد مرتضوی، عباس عبدی، سيدرضا نيازمند، IBM، و ...........