نيروهای امنيتی ترکيه در زدوخوردی در استان کوهستانی

" تونسلی"  سه ستيزه گر مظنون کرد را کشته اند.

به نقل از مقامات گفته می شود که نبرد  بامداد چهارشنبه و زمانی درگفت که  نيروئی شامل حدود ۸ هزار سرباز ، با پشتيبانی هليکوپترهای مسلح،  بيش از ۳۰۰ شورشی  عضو  حزب منحله کارگران کردستان ترکيه – پی  ک ک – را تعقيب می کرد.