مقامات امنيتی آمريکا دو مرد را که هواپيمای کوچکی را  در منطقه ممنوعه بر فراز واشنگتن به پرواز در آوردند، آزاد کرده اند.   اين اقدام  موجب شد کاخ سفيد،  کنگره و ديگر ساختمان های دولتی آمريکا برای مدتی کوتاه تخليه شوند.

 دو مرد چند ساعت  تحت بازجوئی قرار گرفتند  و دولت می گويد پس از آ نکه مشخص شد حادثه روز چهارشنبه يک اشتباه بود،  اتهامی بر آنها وارد نيامد.