در اين بحث پنجشنبه شب، بهروز عباسی گفتگويی دارد با آقای قدرت اله جعفری و آقای مهدی سنجری. در اين برنامه انتخابات رياست جمهوری و جنبش دمکراسی خواهی در ايران مورد بحث و بررسی قرار می گيرد.