خبرسازان عنوان برنامه ای است که محمد رضا شاهيد خبرنگار بخش فارسی صدای آمريکا در پاريس در ارتباط با خبرهای روز و چهره های سرشناس تهيه و ارسال ميکند.

خبرسازان امروز: هرالد تريبون، هاشمی رفسنجانی، اخوان المسلمين، آگاتا کريستی، حقوق زن، زهرا رحمانی، اينگريد بتانکور و .........