وزير برنامه ريزی عراق می گويد کيفيت زندگی اکثريت عراقی ها دردناک است و از جامعه بين المللی درخواست کرده است برای بهبود وضع، بيشتر کمک کند. " برهام صالح" روز پنجشنبه يافته های تحقيقات مشترک عراق و سازمان ملل متحد در باره شرايط زندگی در عراق را فاش کرد، و بيش از دو دهه جنگ و تحريم های بين المللی را مسئول نبود شغل، مسکن، مراقبت های بهداشتی و پزشکی و ديگر خدمات اساسی دانست.