روش ثبت نام نامزدهای انتخاباتی جمهوری اسلامی ايران مورد انتقاد برخی از روحانيون   قرار  گرفته است در حالِيکه يکی از نامزدها- هاشمی رفسنجانی- صحبت از برقرار ی دو باره رابطه با آمريکا ميکند. محمد رضا شاهيد در اين زمينه گزارشی دارد که اکنون ميشنويد.