حامد کرزی در سفر اخير خود به استراسبورگ در پارلمان اروپا سخنرانی کرد و خواستار کمکهای مالی به کشور خود از سوی جامعه بين المللی شد.

نسرين مهدوی گزارشگر صدای آمريکا در ,بن با دکتر مصطفی دانش روزنامه نگار و تحليلگر مسائل خاور ميانه مقيم آلمان گفتگوئی در زمينه تاثير اين کمکها انجام داده است که اکنون ميشنويد.