آقای خليل بهراميان، وکيل تعدادی از زندانيان سياسی ايران، در گفتگوی تلفنی با خبرنگار بخش فارسی صدای آمريکا غير قانونی بودن حکم زندان حشمت طبرزدی، دبير موسس جبهه دمکراتيک ايران، و همچنين وضعيت تعداد ديگری از موکلين خود را مورد بررسی قرار داد که توجه شما را به آن جلب می کنيم.