در تهران، دستياران اکبر هاشمی رفسنجانی می گويند او در انتخابات رياست جمهوری شرکت خواهد کرد.

رفسنجانی ٧٠ سال دارد و يک روحانی محافظه کار ميانه رو، که خواهان مناسبات نرديکتر با غرب است تلقی می شود.

چندين نظر سنجی غير رسمی نشان می دهد او در پيشاپيش کانديداهای ديگر، که اکثرا تند رو هستند، قرار دارد.