خبرسازان عنوان برنامه ای است که محمد رضا شاهيد خبرنگار بخش فارسی صدای آمريکا در پاريس در ارتباط با خبرهای روز و چهره های سرشناس تهيه و ارسال ميکند.

ميشل بووکه، فلورانس اوبنا، حسين هانون، علی آقامحمدی، حميدرضا حاج بابايی، محمد صديقی، خاويه سولانا، ابوالقاسم خاکی، ملا عمر، گلبدين حکمتيار، کاردينال برتوچی، پدر روحانی پاسکاله بورگه مو و.........