دکتر عليرضا نوری زاده، نويسنده، روزنامه نگار و تحليل گر مسايل سياسی مقيم لندن، در پاسخ به پرسش خبرنگار بخش فارسی صدای آمريکا شرکت سنی ها در کابينه آقای ابراهيم الجعفری و نقش تروريستهای خارجی در عراق را مورد بررسی قرار می دهد.