در منطقه باسک در اسپانيا، پليس چهار نفر را به ظن پشتيبانی از اعضای گروه مسلح جدائی خواه باسک - اتا – دستگير کرده است.

آنها که سه مرد و يک زن هستند، روز دوشنبه در جنوب اسپانيا دستگير شدند.

مقامات می گويند دستگيری ها بخشی از عملياتی است که در ماه نوامبر با هدف از بين بردن ساختار پشتيبانی از سازمان تروريستی اتا ، آغاز شد.