در آمريکا هر دانشگاهی مقررات ويژه خود را برای پذيرش دانشجويان بين المللی دارد. ترجمه مدارک تحصيلی ، اثبات توانائی مالی برای تأمين هزينه ها و امتحان زبان انگليسی از جمله شرايط برای کسب پذيرش است.