يک مقام ارشد نظامی کانادا  می گويد کشور او قصد دارد  صلحبانانی را به منطقه آشوبزده دارفور در غرب سودان بفرستد.

ژنرال " ريک هيلی ار"  روز جمعه گفت ارتش کانادا سرگرم تهيه طرحی است که سربازانی را به دارفور  اعزام  کند.

او ، که اخيرا از يک سفر حقيقت ياب به آفريقا بازگشته است، جزئيات بيشتری ارائه نداد.

ژنرال " ريک هيلی ار" اين موضوع را در حالی  عنوان کرد  که  اتحاديه آفريقا می خواهد  شمار نيروی صلحبان خود در دارفور را به ۷ هزار نفر افزايش دهد.

 با اين حال، حضور صلحبانان ، خشونت در منطقه را متوقف نساخته است.  در آنجا جنگ بين  شبه نظاميان طرفدار دولت  و شورشيان، ده ها هزار کشته برجا گذاشته و حدود دو ميليون نفر را آواره کرده است.