در سه انفجار که روز شنبه رانگون، پايتخت برمه را تکان داد، دست کم يازده تن جان باختند و بيش از صد و شصت نفر مجروح شدند.

انفجارهای تقريبا همزمان، حدود ساعت سه بعدازظهر به وقت محلی در دو بازار شلوغ و يک مرکز همايش روی داد.

 انفجار در بازارها، که هر دو در شمال رانگون قرار دارند، آسِيب زيادی به ساختمان ها وارد آورد و مردم را ناچار ساخت به خيابان ها فرار کنند.

 تلويزيون دولتی چندين گروه شورشی قومی، از جمله " اتحاديه ملی کارن" و " ارتش ايالت شان" را مسئول حملات دانسته است.

اما سخنگوی يک گروه منطقه ای طرفدار دمکراسی به صدای آمريکا گفت به دست داشتن اين گروه ها در انفجارها ترديد دارد.