آمريکا می گويد ويتنام موافقت کرده است نگرانی های مربوط به آزادی مذهب دراين کشورکمونيستی را مورد توجه قراردهد.

جان هنفورد سفيرآمريکا درامورآزادی مذهب روزپنجشنبه به خبرنگاران گفت ويتنام وادارساختن مردم به ترک اعتقادات دينی خود را با توسل به زور ممنوع اعلام کرده، شماری از زندانيان سرشناس مذهبی را آزاد ساخته واجازه بازگشائی کليساها را آغازکرده است.

آقای هنفورد گفت آمريکا تغييرات حاصله در ويتنام را زيرنظردارد وحذف نام اين کشور را ازفهرست کشورهائی که آمريکا نگران آزادی مذهبی درآن ها است، مورد توجه قرارداده است. درهمين حال فان ون خای  Phan  Van  Khai نخست وزير  ويتنام روز پنجشنبه اعلام کرد درماه ژوئن ازآمريکا ديدارخواهد کرد.

 از زمان پايان جنگ ويتنام درسال ۱۹۷۵، اين نخستين ديداريک رهبرويتنام ازآمريکا به شمارمی رود. رابرت زوليک قائم مقام وزيرامورخارجه آمريکا روزجمعه گذشته درهانوی با رهبران ويتنام به گفتگوپرداخت.