دکتر سيامک شجاعی، استاد اقتصاد در ايالت نيوجرسی آمريکا و کارشناس مسايل اقتصادی جهان، در اين برنامه تشکيل کميته های استانی را برای استفاده منطقی از منابع انسانی و طبيعی هر استان يکی از راه حل ها ی سروسامان بخشيدن به اقتصاد ايران دانست. وی همچنين وجود بنيآن های گوناگون را بخشی از موانع اصلی در پيشرفت اقتصادی ايران معرفی کرد. به اين گفتگو توجه فرمائيد.