با توجه به بالا گرفتن موج خشونت در عراق به رغم تشکيل رسمی دولت در آن کشور دکتر مصطفی دانش، روزنامه نگار و تحليلگر سياسی ايرانی مقيم کلن در آلمان، در گفتگوئی با رامش، وضعيت امنيتی نابه سامان عراق را تحليل می کند.