بسياری از کودکان زاده والدين ايرانی-افغانی و يا عراقی تبار در استان خراسان از مزايای قانونی ساير کودکان برخوردار نيستند. به مشروح گزارش خبرنگار ويژه بخش فارسی صدای آمريکا در اين زمينه توجه فرمائيد.