به مناسبت روز جهانی آزادی مطبوعات خبرنگار بخش فارسی صدای آمريکا با يکی از روزنامه نگاران فرانسوی که مدتها در عراق به گروگان گرفته شده بود گفتگويی انجام داده است که توجه شما را به آن جلب می کنيم.