دفتر تحکيم وحدت در واکنشی به نامه اخير وزارت اطلاعات و سخنان وزير اطلاعات نسبت به تداوم نقض حقوق بشر شهروندان و نبود آزادی بيان در ايران در آستانه برگزاری انتخابات رياست جمهوری هشدار داده است. خانم الهه هيکس فعال حقوق بشر در گفتگو با خبرنگار بخش فارسی صدای امريکا در مورد نقض اساسی ترين حقوق شهروندان برای برخورداری از يک انتخابات آزاد و عادلانه توضيحاتی داد که توجه شما را به آن جلب می کنيم.