نيروهای امنيتی فلسطينی در نوار غزه، سه خانه افسران ارشد فلسطينی را منهدم کرده اند. يک سخنگوی وزارت کشور فلسطينی اين اقدام را بخشی از مبارزه جديد با فساد ناميد و گفت بولدوزرها خانه ها را که در يک زمين دولتی غصبی ساخته شده بود ويران کردند.

 او گفت متخلفين پيشاپيش از اين اقدام آگاه شده بودند و ساختمان ها خالی بود. محمود عباس نخست وزير فلسطينی برای پايان دادن به هرج و مرج فزاينده در نوار غزه و کرانه غربی، و ريشه کن ساختن فساد در ميان مقامات ارشد فلسطيتی و فرماندهان نيروهای امنيتی، زير فشار قرار گرفته است.