به مشروح گزارش خبرنگار ويژه بخش فارسی صدای آمريکا در باره  تظاهرات کارگران آلمان در اول ماه مه روزجهانی کارگران توجه فرمائيد.