آقای بيژن کيان مسئول شورای ايرانی حزب جمهوری خواه امريکا و معاون کل ستاد انتخاباتی پرزيدنت بوش در کاليفرنيا ضمن گفتگوئی با بهروز عباسی سخنان و مواضع رياست جمهوری امريکا در رابطه با برنامه های اتمی رژيم ايران را مورد بررسی قرار می دهد.