فرستاده سازمان ملل متحد به لبنان می گويد دولت لبنان هنوز بخش های بزرگی از کشور  را در کنترل  ندارد.

" ترخ رود لارسن"   روز جمعه به  شورای امنيت گفت  تا زمانی که شبه نظاميان  منحل شوند و دولت اقتدار خود را بر کشور برقرار سازد، راهی دراز در پيش است.

استيوارت هاليدی،  سفير آمريکا در سازمان ملل  متحد می گويد  واشنگتن از خروج  سربازان و نيروهای  اطلاعاتی سوريه از لبنان استقبال می کند، اما ياد آور می شود گزارش می رسد که سوريه به مداخله در  امور داخلی لبنان ادامه می دهد.