کاخ سفيد نسبت به پيشنهاد روسيه درمورد کنفرانس صلح خاورميانه ابرازترديد کرد واعلام داشت ديپلمات ها ابتدا بايد توجه خود را متمرکزبرخروج قريب الوقوع اسرائيل ازنوارغزه کنند.

ولاديميرپوتين رئيس جمهوری روسيه روزچهارشنبه درپی ديداربا حسنی مبارک رئيس جمهوری مصر درقاهره، پيشنهاد تشکيل کنفرانس صلح خاورميانه را مطرح ساخت. روسيه وآمريکا به اتفاق اتحاديه اروپا وسازمان ملل متحد، بانيان طرح نقشه راهنمای صلح خاورميانه به شمارمی روند.

آقای پوتين نخستين رهبر روسيه است که پس از40 سال ازمصرديدارمی کرد. آقای پوتين درپايان ديدارخود ازقاهره عازم اسرائيل شد. وی امروز پنجشنبه، با آريل شارون نخست وزيراسرائيل گفتگومی کند. قراراست رئيس جمهوری روسيه روزجمعه درکرانه باختری رود اردن با محمود عباس رئيس تشکيلات خودگردان فلسطينی ملاقات کند. آقای پوتين نخستين رئيس جمهوری روسيه ونخستين رهبرشوروی است که ازاسرائيل ديدارمی کند.