در پاکستان، پليس و نيروهای نظامی بيش از سه تُن حشيش و تقريبا يک چهارم ُتن ترياک در جنوب غربی کشور کشف کرده اند.

 سخنگوی نيروی مبارزه با مواد مخدر، که ارتش پاکستان سرپرستی آنرا بر عهده دارد، می گويد سربازان روز پنجشنبه به سه کاميون حامل پياز در نزديکی کويته، پايتخت بلوچستان، حمله کردند.

در داخل کاميون ها بيش از سه هزار کيلوگرم حشيش و صد و نود و شش کيلوگرم ترياک پنهان شده بود.

سربازان شش مظنون را نيز دستگير کردند.

 مقامات می گويند مواد مخدر از افغانستان، بزرگترين توليد کننده ترياک در جهان، قاچاق شده بود.

 پاکستان می گويد در چهار ماه گذشته، بيش از پانزده تن هروئين و مورفين کشف و ضبط کرده است.