مقامات پاکستان می گويند پليس کراچی دو نفر را که گفته می شود عضو يک گروه اسلامی افراطی منحله هستند دستگير کرده و مقادير زيادی اسلحه از آنها گرفته است.

 مقامات می گويند مظنونين اعضای گروه افراطی ممنوعه "جيش محمد" هستند، و شامگاه سه شنبه همراه با وسائل ساختن بمب، نارنجک، هفت تير و سلاح های ديگر دستگير شدند. يک دادگاه پاکستان دستور داده است دو ستيزه گر تا روز شنبه در بازداشت پليس بمانند.