هند موشک کوتاه برد زمين به هوای ديگری را آزمايش کرده است.

اين آزمايش روز سه شنبه در مرکز اصلی آزمايش ها در "چاندی پور" در ايالت ساحلی " اوريسا" در شرق کشور صورت گرفت.

موشک که " تری شول" نام دارد و با سوخت جامد کار می کند، ۱۲ کيلومتر برد دارد ، قادر است يک کلاهک ۱۵ کيلوگرمی را حمل کند، و هواپيماها و موشک هائی را که نزديک به سطح دريا حرکت می کند، هدف بگيرد.